ktel-trikala.gr - Preloader
TRIKALA – LARISA
Hour MON TUE WED THU FRI SAT SUN
05:00
 06:05 
 06:30          
 07:00
 08:15
 10:00
 12:00
 14:30
 16:15
 17:00
 19:00
 21:00
LARISA – TRIKALA
Hour MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:15
08:30            
09:00
12:00
14:30
16:00
17:00
19:00
21:00
22:30