ktel-trikala.gr - Preloader

TRIKALA – LARISA

Hour MON TUE WED THU FRI SAT SUN
05:00  
 06:05     
 06:30            
 07:00            
 08:15
   
 10:00          
 12:00  
 14:30
 16:15    
 17:00              
 19:00
 21:00    

 

LARISA – TRIKALA

Hour MON TUE WED THU FRI SAT SUN
06:15  
08:30            
09:00  
12:00
14:30  
16:00    
17:00          
19:00    
21:00
22:30    

 

Skip to content